ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา มอบประกาศนียบัตร 4 SRRT ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในการทำงาน พร้อมส่งเสริมการทำงานให้เกิดความยั่งยืนและขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

            (14 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนคลื่อนที่เร็ว SRRT พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา เขต 1 ได้แก่ นางกุลพันธ์ อรุณแจ้ง เขต 2 นายคำนวณ ซื่อตรง เขต 3 นายจิรวัตน์ ปลุกใจ เขต 4 นางอุไร ศุภิสุข โดยทั้ง 4 รายได้ร่วมถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกตามลำดับ ก่อนที่จะเข้าสู่การอบรม
             เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับทุกคน โดยมีทั้งเชื้อโรคจากการติดเชื้อและโรคเรื้อรังไร้เชื้อ มีผลกระทบโดยตรงกับร่างกายและจิตใจ บั่นทอนสุขภาพและชีวิต ซึ่งอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หรือแม้แต่ความประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน ความเจริญที่หลากหลายที่เข้ามามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาและสาเหตุหล่านี้จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเป้าหมายหลัก คือ รู้เร็ว รายงานเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายโรคได้
             ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จึงได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องดูแล แก้ไข ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคล ครอบครัว และ ชุมชน จึงได้มีการจัดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วขึ้นมาเป็นปีที่ 9 เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อควบคุมโรคติดต่อในเบื้องต้นได้ทันเวลา และสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่ออย่างเหมาะสม โดยในวันนี้ยังได้มีการอวยพรวันเกิดแก่สมาชิกที่เกิดในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ด้วยบรรยากาศพบว่าอบอุ่นและเป็นกันเองอีกด้วย

Advertisement