ผบ.กรมรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ

             (14 พ.ย.62) นาวาเอก จักรกฤษณ์ สัมภวะผล ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีนาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดจนกำลังพลในสังกัดแถวให้ต้อนรับ ณ หน้ากองบังคับการ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
              สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วย และตรวจความพร้อมกำลังพลของผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัยในวันนี้ เนื่องจากกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบเป็นกำลังพลในสังกัดกรมรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้ฝากการปกครอง การบังคับบัญชาทางสายงานด้านยุทธการไว้กับฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นส่วนแยกของกรมรักษาความปลอดภัยในการมารักษาความปลอดภัยให้กับกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและหน่วยขึ้นตรง อีกทั้งมีภารกิจสำคัญในการถวายความปลอดภัยให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ บุคคลสำคัญ สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตรับผิดชอบหรือเขตความปลอดภัยทางทหาร
            นาวาเอก จักรกฤษณ์ สัมภวะผล กล่าวว่า กำลังพลที่มาสังกัดในฐานทัพเรือสัตหีบมีหลายกองร้อยซึ่งและกองร้อยจะได้รับมอบหมายหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งรวมไปถึงในเขตฐานส่งกำลังบำรุงตราด จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในการดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ มีการสับเปลี่ยนกำลังพลกันตามวงรอบเป็นประจำทุกปี การมาเยี่ยมหน่วยก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ มอบนโยบายที่ได้รับมาจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงสู่ระดับผู้ปฎิบัติ การรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของหน่วย

Advertisement