สหประชาชาติประเทศไทย ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มูลนิธิซิสเตอร์ สร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายใต้นิติทางเพศ

            (13 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงแรมดีวารี จอมเทียน คุณรอโน เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละ สภ. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้มิติทางเพศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้อย่างให้เกียรติและเท่าเทียมกัน
          โดยได้มีการแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน พร้อมทั้งทำความเข้าใจหลักการสำคัญและความจำเป็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแบบทดสอบการฝึกอบรม เรียนรู้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ส่วนช่วงที่ 2 เน้นสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เน้นในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ เรียนรู้ปัญหาและประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน วันนี้เป็นวันแรก

ทั้งนี้ คาดว่าหลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
Advertisement