นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนลงสู่ทะเล เผยเหตุต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคหน้างานและผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชน (มีคลิป)

              ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกิจธนา ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน โดยดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร 2 ช่อง, Box Culvert สำเร็จรูป ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 2 ช่อง, บ่อพักใหม่ ขนาด 1.00 เมตร, บ่อพักเดิม, แนวรางระบายน้ำ กว้าง 1.00 เมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักใต้ผิวจราจรตลอดแนวตามผังบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนชุมชนผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
              ล่าสุดนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างในจุดที่ 3 ซึ่งตามแผนกำหนดให้มีการก่อสร้างบริเวณถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก แยกลานโพธิ์ถึงทางเข้าตลาดอมร และจุดที่ 4 ถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก ตลาดอมรถึงแยกนำชัย
            โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ชี้แจงว่า บริเวณดังกล่าวได้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักใต้ผิวจราจรตลอดแนวตามผังเดิม ซึ่งบริเวณที่จะทำการก่อสร้างมีระบบสาธารณูปโภค และระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอยู่แล้ว ทำให้งานไม่เป็นไปตามแผน และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบหรือแนวทางในการทำงานอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งอาจจะทำให้แผนการดำเนินการคลาดเคลื่อนไปบ้าง ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนแผนงานก็จะผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ และนายกเมืองพัทยาเอง ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยา โดยสำนักการช่างสุขาภิบาล และผู้รับผิดชอบงานได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับผู้รับจ้างฯ เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน เพื่อหาแนวทางออกร่วมกัน และให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(ชมคลิป)