เทศบาลตำบลบางละมุง นำประชาชน และเยาวชน ร่วมฝึกทักษะการทำกระทงจากวัสดุธรรมขาติ พร้อมต่อยอดสร้างรายได้นำไปทำจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวในงานลอยกระทงปีนี้ และปีต่อไป

            (11 พฤศจิกายน 2562) ที่วัดประชุมคงคา เทศบาลตำบลบางละมุง ได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพ การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ แก่ประชาชน มวลชน และเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำกระทงจากวัสดุทางธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 นับว่าเป็นโครงการที่ดี ที่ได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเอาไว้ตลอดไป นอกจากนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และได้ร่วมกับอนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไป อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบางละมุงอีกด้วย
            ทั้งนี้ กระทงที่ประชาชนได้ร่วมกันฝึกทักษะในวันนี้นั้น ทางเทศบาลได้จัดสถานที่เอาไว้ให้พี่น้องประชาชนได้นำกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุทางธรรมชาติในวันนี้มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นรายได้เสริมในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้อีกด้วย ซึ่งในปีหน้าคาดว่าพี่น้องประชาชนที่ได้ฝึกทักษะการทำกระทงที่ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาตินี้ จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปทำการประดิษฐ์กระทงจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ในงานลอยกระทงปีต่อๆ ไปอีกด้วย ซึ่งอุปกรณ์ในการจัดทำกระทงจากวัสดุทางธรรรมชาติในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบางละมุง

Advertisement