นายอำเภอบางละมุงเน้นย้ำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทงทั้งทางบกและทางน้ำ เอาจริง!ฝ่าฝืนจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มีคลิป)

            (5 พ.ย.62) ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอบางละมุง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
            ในการนี้นายอำเภอบางละมุง ประธานในที่ประชุม ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวประชาชนนิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดพลุ ตะไล และปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน กันอย่างแพร่หลาย โดยที่ผ่านมาพบว่ามีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง การจุด และปล่อยพลุตะไล โคมลอย โคมควัน อยู่บ่อยครั้ง เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบว่า การจุดพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
           ทั้งนี้ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจราแนะนำร้านค้าในพื้นที่ห้ามมิให้จำหน่ายดอกไม้เพลิง โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
        นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง บริเวณพื้นที่ริมน้ำ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร เส้นทางคมนาคมทางน้ำ และร้านอาหาร ที่เป็นสถานที่จัดงาน อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยให้สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เฝ้าระวังตรวจสอบความปลอดภัย บริเวณโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำ และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย โดยให้ดำเนินการแก้ไขหรือแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง และแจ้งผู้ประกอบการเรือโดยสาร เน้นในเรื่องการบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างการโดยสาร ทั้งในเรื่องการตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือ สภาพความพร้อมของผู้ควบคุมเรือและผู้ช่วย ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เสื้อชูชีพที่มีมาตรฐาน เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร จัดระเบียบการขึ้น-ลงเรือ ห้ามผู้คุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรือดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

(ชมคลิป)

Advertisement