ครอบครัวศักดิ์เจริญ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสุทธาวาส (มีคลิป)

            ที่ วัดสุทธาวาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายบรรพต ศักดิ์เจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทบรรพตคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซับพลาย จำกัด นำไปทอดถวาย ณ วัดสุทธาวาส เพื่อนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่อำเภอบางละมุงร่วมงานทอดกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก ภายในงานยังมีสาธุชนได้ร่วมออกโรงทานถึง 100 กว่าโรงทานอีกด้วย
           โดยมีพระมหาถาวร ฐานะวะโร เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็นผู้รับผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้ โดยได้ยอดกฐินรวม 3,071,373 บาท ทั้งนี้กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป
             สำหรับวัดสุทธาวาส สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2487 ตั้งอยู่ที่บ้านมาบยายเลีย เดิมชื่อทุ่งเตียน ด้วยสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นป่าไม้พันจ๋า ชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดินให้สร้างวัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทธาวาส แปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ บนเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 80 ตาราวา สมัยของพระครูวิจิตรธรรมสาร มาเป็นเจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสนาสนะชั่วคราวให้เป็นถาวรวัตถุที่มั่งคง จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัย และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จนได้รับปราศเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจากกรรมการศาสนาเมื่อปี พ.ศ.2535 ต่อมาพระครูวิจิตรธรรมสาร ได้มรณภาพลง คณะสงฆ์เห็นชอบให้พระมหาถาวร ฐานะวะโร มาเป็นเจ้าอาวาสปกครองคณะสงฆ์จนถึงปัจจุบัน

(ชมคลิป)

Advertisement