ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพเมืองพัทยาอบรมส่งเสริมสุขภาพอาหารผู้สูงอายุ ทานอย่างไรให้มีความสุข เพื่อลดโอกาสเกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพที่มักเกิดขึ้นในวัยสูงอายุ (มีคลิป)

          (1 พ.ย.62) ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา ได้เข้าร่วมประชุมสมาชิกชมรมประจำเดือนพฤศจิกายน โดยบรรยากาศในวันนี้มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง เริ่มกิจกรรมกันด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อทำให้จิตใจผ่องใส ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม
           สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้มีการจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพอาหารผู้สูงอายุ ทานอย่างไรให้มีความสุข โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเลือกรับประเภทเมนูอาหาร หรืออาหารทดแทนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และลดโอกาสเกิดโรค หรือปัญหาทางสุขภาพที่มักเกิดขึ้นในวัยสูงอายุ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศูนย์ปฏิบัติการประกอบอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับความสนใจจากชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยาเข้าร่วมเป็นอย่างมาก

(ชมคลิป)