สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดอบรมครูเกี่ยวกับการล้อเลียนและกลั่นแกล้งระหว่างบ้านและโรงเรียน หวังลดผลกระทบด้านความรุนแรงและโรคซึมเศร้าในเด็กนักเรียน (มีคลิป)

           (29 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมโรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค พัทยากลาง นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาครูพัทยา 4.0″ ซึ่งเมืองพัทยาอนุมัติให้สำนักการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาครูพัทยา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเกี่ยวกับการล้อเลียนและกลั่นแกล้งระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการล้อเลียน กลั่นแกล้งในโรงเรียน และการช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน

              สำหรับหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน เป็นโครงการที่ดีของสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เพราะปัจจุบันการล้อเลียนและกลั่นแกล้ง นับเป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ เช่น ซึมเศร้า เครียด ขาดความั่นใจในตนเอง ไม่อยากมาเรียน ทำร้ายตนเอง และการฆ่าตัวตาย
             ปัจจุบันวิธีการกลั่นแกล้งก็เปลี่ยนไปจากในอดีตที่เคยใช้ เช่น การล้อเลียนชื่อพ่อแม่ การเรียกชื่อสมมติหรือปมด้อยของเพื่อน การไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มเล่นหรือทำกิจกรรม และการตบหัวหรือการชกต่อยเบาๆ พฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี้ เป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้ในการกลั่นแกล้ง แต่สำหรับในปัจจุบัน สื่อ และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการล้อเลียนและกลั่นแกล้งของคนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องมีความเข้าใจเทคนิคการสื่อสารเกี่ยวกับการล้อเลียน และกลั่นแกล้งกันในทุกรูปแบบ เพื่อดูแลและช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ให้เรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

(ชมคลิป)

Advertisement