วุฒิสภา ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดงานมหกรรมการแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่”

            (19 ต.ค.62) ที่บริเวณลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช วุฒิสภา โดยคณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถของคนพิการ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และเครือข่ายจังหวัดชลบุรี จัดงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการฯ เป็นประธานเปิดงาน
            การจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถ ซึ่งเกิดจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 75 ปี ของการแก้ไขกฎหมายควบคุมการขอทานเป็นครั้งแรก
           สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการแสดงของผู้แสดงความสามารถ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากองค์กรด้านคนพิการ ประกอบด้วย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โรงเรียนระยองปัญญานุกูล สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ โดยเปิดให้ผู้ที่ต้องการเป็นผู้แสดงความสามารถเข้ารับการทดสอบความสามารถ เพื่อขอรับบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถในงานดังกล่าวด้วย

Advertisement