คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนคณะสงฆ์ไทย ยอดผ้าป่า 198,910 บาท

           (16 ตุลาคม 2562) ที่วัดหนองปรือ คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยได้รับเกียรติจากนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการจุดเทียนธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนายอำเภอบางละมุงจุดเทียนธูปหน้าเครื่องทองน้อย พระพบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจุดเทียนส่องธรรมบริเวณหน้าธรรมมาสน์ จากนั้นพระเถรานุเถระได้เจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพระมหาถาวร ฐานะวโร รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง ขึ้นแสดงธรรมเทศนา ตามลำดับ

            สำหรับกิจกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อเป็นทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เกิดขึ้นมาได้ในรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงคำนึงถึงพระสงฆ์และสามเณร ที่มีหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนา หลักธรรม คำสั่งสอน ส่งเสริมความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม การที่พระสงฆ์และสามเณรสามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจในพระไตรปิฎกอย่างแท้จริง สามารถทำให้เกิดการส่งเสริมศาสนาอย่างแท้จริง โดยในปี พ.ศ.2546-2548 ได้ดำเนินโครงการทุนเล่าเรียนในปี 2547 ขึ้น ทำให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นจากวิทยาลัยของสงฆ์ อาทิ มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และมหามงกุฎราชวิทยาลัย โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าตั้งกองทุนเริ่มแรก จากนั้นมหาเถรสมาคมได้มีมติให้จัดธรรมเทศนาเพื่อหาปัจจัยเข้าทองทุน มาในวันนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง จึงได้ร่วมกับข้าราชการ และพ่อค้า ประชาชน ดำเนินการจัดโครงการทอดผ้าป่ากองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น โดยพบว่าในวันนี้มียอดผ้าป่าจำนวนทั้งสิ้น 198,910 บาท หลังได้เวลานายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการถวายผ้าป่าแก่ พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง ประธานสภาสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ในการรับมอบผ้าป่า จากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาคา และอนุโมทนาเป็นการจบพิธี