เมืองพัทยา 1 ใน 29 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 (มีคลิป)

              นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงที่มาของการได้รับประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ว่า เนื่องจากทุกปีจังหวัดชลบุรีจะมีการลงพื้นที่ประเมินการจัดเก็บขยะของแต่ละเทศบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยที่ผ่านมา 3 ปีที่เมืองพัทยาไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดเก็บขยะชุมชนจากจังหวัดชลบุรี ซึ่งในปี 2562 เมืองพัทยาได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนด้วยคะแนน 102 คะแนน จากคะแนนเต็ม 135 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.56
                สำหรับเกณฑ์การประเมินประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” นั้นคณะกรรมการการประเมินให้คะแนนจะลงพื้นที่สุ่มตรวจพื้นที่ในแต่ละเทศบาลในเรื่องของการจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะเป็นแบบไหน และพื้นที่ในการจัดเก็บขยะตามชุมชนนั้นประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน ทางคณะกรรมการประเมินจังหวัดชลบุรีก็จะเป็นผู้ให้คะแนน ซึ่งในปี 2562 เมืองพัทยาถือเป็น 1 ใน 29 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
           นายมาโนช เปิดเผยต่ออีกว่า เมืองพัทยาในการบริหารของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกมืองพัทยา ได้มีการเร่งรัดให้มีการดูแลเรื่องความสะอาด ทั้งเรื่องขยะครัวเรือน สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จึงได้มีการบูรณาการรูปแบบการจัดเก็บขยะขึ้นมาใหม่ด้วยการบริการแบบทั่วถึง ไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง สำหรับปัญหาขยะเมืองพัทยานั้นเดิมมีการจัดเก็บ 500 ตันต่อวัน หลังจากที่หน่วยงานภาครัฐมีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและมีการให้แยกน้ำขยะไปทิ้งในถังบำบัดที่เมืองพัทยาจัดวางไว้ให้ ทำให้ปัจจุบันการจัดเก็บขยะเหลือเพียงวันละ 450 ตันต่อวัน ทั้งนี้อยากฝากถึงประชาชนที่นำขยะไปทิ้งในพื้นที่รกร้างว่างเปล่านั้น เมืองพัทยาได้มีการนำถังขยะขนาดใหญ่ไปวางไว้ให้ อยากให้ประชาชนทิ้งขยะลงถังแทนการนำไปทิ้งยังพื้นที่เอกชน เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามของเมืองพัทยา

(ชมคลิป)

Advertisement