เมืองพัทยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหัตถ์เพชร รุ่นที่ 15 และ 16 จำนวน 89 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และการันตีความสามารถเพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวในอนาคต

            เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ เดอะไซมีส โฮเทล พัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหัตถ์เพชรรุ่นที่ 15 และ 16 ท่ามกลางผู้ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าว ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
              ด้วยฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้จัดทำโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านอาชีพสร้างโอกาส และทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโครงการดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้น 2 ครั้ง ประกอบด้วย หัตถ์เพชร รุ่นที่ 15 และ 16 ซึ่งในรุ่นที่ 15 เป็นการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 350 ชั่วโมง และนวดฝ่าเพื่อสุขภาพ 20 ชั่วโมง ส่วนรุ่นที่ 16 เป็นการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ประกอบด้วย การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 350 ชั่วโมง 1 ครั้ง และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 50 ชั่วโมง จํานวน 1 ครั้ง
                ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม พร้อมเป็นการเชิดชูเกียรติ สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา จึงได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณสุขให้กับหัตถ์เพชรทั้งสองรุ่น โดยรุ่นที่ 15 มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 30 คน ขณะที่หัตถ์เพชรรุ่น 16 มีการเปิดอบรม ทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ นวดไทย และนวดฝ่าเท้า มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็นอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 30 คน  และหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 29 คน ไม่ผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตร 1 คน รวมมีผู้ผ่านการอบรมหัตถ์เพชร รุ่นที่ 15 และ 16 จำนวน 89 คน
            นอกจากนี้ภายในงาน ยังจัดให้มีการจับของขวัญ เพื่อมอบให้แก่สมาชิกในแต่ละรุ่น อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เมืองพัทยา และรุ่นพี่หัตถ์เพชรจัดงานสืบทอดต่อกันมา เพื่อมอบความสนุกสนานให้แก่สมาชิกใหม่ และยังถือเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
Advertisement