ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ จับมือ 3 ข้าราชการชั้นดี ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ด้านปลัดธีรวิทย์ มอบเงิน 30,000 บาท สมทบกองทุนพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ

          (30 กันยายน 2562) ที่โดมเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 4 ข้าราชการน้ำดีเทศบาลเมืองหนองปรือ ประกอบไปด้วย ดร.ธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศเมืองหนองปรือ นางกุลชรี เพิ่มพูล ผอ.กองคลัง นายพูลศักดิ์ กาศติ๊บ หน.ฝ่ายกิจการสาธารณะ และนางพิมภัทร จิตตยานันทกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งในวันนี้ข้าราชการทั้ง 4 ท่านจะปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทำงานในระบบราชการ
                ในวันนี้จึงได้มีการนำมนต์พระจำนวน 9 รูป จากวัดสามัคคีประชาราม หรือวัดทุ่งกลม มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการทั้ง 4 ท่าน จากนั้น ดร.ธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศาลเมืองหนองปรือ นำข้าราชการอีกทั้ง 3 ท่าน ร่วมกล่าวคำขอขมาลาโทษในสิ่งที่ล่วงเกินแก่ทุกคนตลอดการทำงานทั้งตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดี จากนั้น ดร.ธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ทำการมอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้กับกองทุนพนักงานเทศบาลเมืองปรืออีกด้วย
                สำหรับประวัติ ดร.ธีรวิทย์ ทองนอก เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2501 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา รัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประสบการณ์ทำงาน หัวหน้างานนิติการ เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้างานนิติการ เมืองพัทยา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รองปลัดเทศบาล ทต.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง จ.ระยอง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง ปลัดเทศบาลตำบลบ่อทอง จ.ชลบุรี รองปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี รางวัลเกียรติคุณ รับรางวัลบุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำและนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติคนของแผ่นดิน ประจำปี 2559 โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน โดนบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความปลาบปลื้ม
Advertisement