คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร นำกลุ่มพลังมวลชนร่วมสัมมนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

             (28 กันยายน 2562) ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร นำกลุ่มพลังมวลชนร่วมสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีเหล่าบรรดาแขกผู้ใหญ่หลายท่านร่วมสังเกตุการณ์ อาทิ นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เข้าร่วม
            สำหรับกิจกรรมการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการปกครอง ซึ่งเล็งเห็นว่านอกจากการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ถือว่าเป็นภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและทิศทางว่าจะจัดการปกครองในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองในแนวทางใดและใช้วิธีใด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้ว เรื่องที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งในทางปฏิบัติก็คือ การดำเนินการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อขจัดภัยคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในประเทศ อาทิ ปัญหาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านสังคม ปัญหาการไม่ได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ตลอดจนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องแก้ไขความเดือดร้อนและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน
             ทั้งนี้ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือว่า ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการหรือการสั่งการของภาครัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การบริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษา รับเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของประชาชน ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐรับทราบปัญหาและมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนอีกด้วย