รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมปล่อยพันธ์ปลากว่า 200,000 ตัว เดินหน้าอนุรักษ์พันธ์ปลาท้องถิ่น เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

            (25 กันยายน 2562) วันนี้ ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง นายวิศิษฐ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการปล่อยพันธ์ปลากว่า 200,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วม

             เป็นที่ทราบกันว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนในการงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี ซึ่งการปลอ่ยสัตว์น้ำในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่จังหวัดชลบุรี และประมงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการฟื้นฟูชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำ และ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดชลบุรี

            สัตว์น้ำ ถือเป็นอาหารที่มีโปรตีน และมีประโยชน์สูง หาง่าย มีอยู่ทั่วไปสำหรับประชาชนเพื่อการบริโภค นอกจากนี้อาชีพการทำประมงยังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และที่สำคัญคือความตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการที่ทุกคนงดเว้นการทำประมงเพียงแต่วันเดียวก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ในโอกาสนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โครงการชลประทานชลบุรี และหน่วยงานประมงจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 ได้สนับสนุนพันธ์สัตว์น้ำจืด จำนวนกว่า 200,000 ตัว
Advertisement