มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ จับมือเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลอาหารเมืองพัทยา แจงข้อกำหนดการจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ 62 แก่พ่อค้าแม่ค้า สั่งห้ามงดใช้โฟมบรรจุอาหารเด็ดขาด เพื่อสุขภาพที่ดีผู้บริโภค (มีคลิป)

             (24 ก.ย.62) ที่ ห้องประชุมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขภิบาลชำนาญการ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมประชุมชี้แจงพ่อค้าแม่ค้าที่จะนำมาจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ โดยมีพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง
           โดยในที่ประชุม นางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขภิบาลชำนาญการ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้มีการชี้แจงให้พ่อค้ามีค้าทราบเกี่ยวกับพื้นที่จำหน่ายอาหารเจ บริเวณด้านหน้ามูลนิธิฯ ว่า พื้นที่ส่วนหนึ่งนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันบุคคลใดบุคคลหนี่ง ไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อตัวเองไม่ได้ การจัดสรรพื้นให้พ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายอาหารเจในปีนี้ จึงมีความจำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการชั่วคราวในการกำกับดูแลและพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวก่อนจะมีการจัดสรรคการใช้พื้นที่ต่อไป

               นอกจากนี้ยังได้มีการชี้แจงข้อกำหนดกับพ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้ามาจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคที่จะมาจับจ่ายซื้ออาหารเจภายในงานได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้คุณภาพในราคาที่ยุติธรรม ในการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคอีกทาง ซึ่งข้อกำหนดที่ส่วนสุขาภิบาลจัดทำขึ้น อาทิ 1.ร้านอาหารจะต้องตั้งให้สุงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 2.อาหารที่ปรุงสุกจะต้องมีภาชนะปกปิด ป้องกันแมลงนำโรค 3.สารปรุงแต่งอาหาร ต้องมีเลขทะเบียน อย. 4.น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดและไม่มีสิ่งของอย่างอื่นแช่รวมไว้ 5.พ่อค้าแม่ค้าจะต้องใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารที่จะนำมาปรุงหรือปรุงเสร็จแล้ว 6.จะต้องมีการติดป้ายราคาอาหาร ซึ่งราคาจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และ 7.ห้ามให้ผู้ประกอบการนำโฟมมาเป็นภาชนะบรรจุอาหารโดยเด็ดขาด และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อันจะเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้หากผู้ค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จัดทำขึ้นได้ ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ของมูลนิสว่างบริบูรณ์ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมจำหน่ายอาหารในเทศกาลกินเจในปีนี้เช่นกัน

(ชมคลิป)

Advertisement