กองการศึกษาเทศบาลหนองปลาไหล โอนลดงบประมาณโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เหลือ 130,000 บาท ด้านสภาเห็นชอบอนุมัติโอนลดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

          (25 กันยายน 2562) วันนี้ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
            โดยในวันนี้สภาได้มีการพิจารณาอนุมัติ/ ยกเลิกโครงการ และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้มีความประสงค์ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ 1 รายการ คือ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารใช้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีมากยิ่งขึ้น กองการศึกษาจึงได้ทำการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนลดงบระมาณ 1 รายการ จากที่เคยตั้งไว้ 200,000 บาท ได้มีการขอโอนลดเหลือ 130,000 บาท เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลังคา โดยการรื้อถอนกระเบื้องหลังคา และครอบสันหลังคาเดิม พร้อมมุงหลังตาและครอบสันหลังคาใหม่ ปรับปรุงฝ้าเพดาน โดยการรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมและติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ ปรับปรุงงานสีฝ้าเพดาน โดยทำการทาสีใหม่ ผ้าเพดานภายในและภายนอก
                โดยพบว่าหลังจากที่ดำเนินโครงการโอนลดลงบประมาณ จาก 200,000 บาท ในโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ให้เหลือ 130,000 บาท หลังโอนลด มีงบประมาณคงเหลือ 70,000 บาทถ้วน ที่ประชุมชสภาอนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

Advertisement