ประชาชนให้ความสนใจ นำสุนัขและแมว ร่วมรับลงทะเบียนการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวในพื้นที่เมืองพัทยา อนาคตเตรียมเปิดลงทะเบียนแบบออนไลน์ ด้านนายสัตว์แพทย์เมืองพัทยาชี้ ใน 1 ปี ทุกบ้านต้องขึ้นทะเบียนหมาแมวให้แล้วเสร็จ หากพบยังเพิกเฉย มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

             (24 กันยายน 2562) ตามที่ประธานสภาเมืองพัทยา ได้ส่งร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. …….. โดยสภาเมืองพัทยาได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 จึงได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามนัยมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น จังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื้อหาของข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อเทียบเคียงกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องแล้วมีความสอดคล้องและมิได้มีข้อความใดขัดข้องหรือแย้งกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แต่อย่างใด จึงได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ…. และให้ประธานสภาเมืองพัทยา เสนอให้นายกเมืองพัทยาประกาศลงนามใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป โดยได้ทำการประกาศใช้ข้อบัญญัติ วันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
            น.สพ.สุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มสัตวแพทย์เมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากที่เมืองพัทยาได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเมืองพัทยา การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ก็พบว่าประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวนมาก ต่างนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนกันอย่างถูกต้อง ซึ่งข้อบัญญัติเมืองพัทยาเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ที่ต้องมีการเข้มงวดกันก็เพื่อเป็นการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชน ซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและแมว เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายนจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว เมืองพัทยาจึงได้ตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นมา ซึ่งเรียกว่าในส่วนของคนที่รักสุนัขและแมวในพื้นที่เมืองพัทยา พบว่าตื่นตัวเป็นอย่างมาก ต่างนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน ไปขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ที่ฝ่ายสัตวแพทย์เมืองพัทยา หลังโรงพยาบาลเมืองพัทยา ฟรี ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้มาด้วย และคาดว่าในอนาคต จะมีการลงทะเบียนแบบออนไลน์ ให้เจ้าของสุนัขและแมวได้ลงทะเบียนกันอย่างสะดวกสบายมากขึ้น

ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยาได้มีการออกข้อบัญญัติโดยกำหนดการเลี้ยงสุนัขและแมวไว้ที่ห้ามเลี้ยงสุนัขและแมวไม่เกิน 5 ตัวต่อหนึ่งครัวเรือนที่มีขนาด 18 ตารางวา แยกออกเป็น หมา 2 ตัว แมว 3 ตัว กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าที่กำหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ในการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวที่อยู่ในครอบครองต่อเมืองพัทยาภายใน 365 วัน หากสุนัขและแมวเปลี่ยนเจ้าของต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบภายใน 30 วัน กรณีที่สุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัขและแมวทำการขึ้นทะเบียนภายใน 120 วัน และสุนัขและแมวนั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้กรณีที่เจ้าของนำสุนัขและแมวที่อยู่ในความครอบครอง ย้ายออกนอกเขตเมืองพัทยาโดยถาวร ต้องดำเนินการแจ้งย้ายภายใน 30 วัน โดยหากพบว่าสุนัขและแมวในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทำการแจ้งมาที่เมืองพัทยาภายใน 24 ชั่วโมง
              อย่างไรก็ตามการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในความดูแลเมืองพัทยาได้ให้ระยะเวลาในการดำเนินการ 356 วัน ซึ่งในวันที่ 2 กันยายน 2563 ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวในพื้นที่เมืองพัทยาต้องทำการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้แล้วเสร็จ หากพบว่ายังมีการละเลย เจ้าของสุนัขและแมวจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
Advertisement