สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 เดินหน้าให้ความรู้คณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล หวังส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักกองทุน

             (19 กันยายน 2562) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหัวแรด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง เดินทางมาให้ความรู้แก่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน
                สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นกองทุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศไทย ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกันค้นหาปัญหาความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพการป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
            ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ จะได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และร่วมกันจัดทำแผนการดำเนนิงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของพื้นที่ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำแผนที่ยุทธศาสตร์ หรือแผนสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งต่อไป