โรงเรียนเมืองพัทยา 7 นำนักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

           (17 กันยายน 2562) ที่วัดบุณย์กัญจนาราม นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา
                สืบเนื่องจากปัจจุบันยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังจิตใต้สำนึกที่ดีให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อไม่ให้เยาวชนทุกคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการยาเสพติด ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพยาเสพติดในโรงเรียน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และพิษภัย รวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่
                ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย เป็นปัญหาต่อสังคม และประเทศชาติ และส่งเสริมให้มีแกนนำนักเรียนในการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาอีกด้วย
Advertisement