อพท. จับมือชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษ 3 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและโรงแรม ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนในด้านการท่องเที่ยว พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            (17 ก.ย. 62) วันนี้ที่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จับมือชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคเครือข่ายในพื้นที่พิเศษ 3 โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างชุมชน อพท.3 ลงไปพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและ โรงแรมที่ อพท.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ด้านอารยสถาปัตย์ ให้สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อพท.3 ยังดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านอารยสถาปัตย์ ให้สามารถยกระดับมาตรฐานในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบสถานประกอบการที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานในระดับสากลต่อไป โดย อพท.เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงแรมภาคีเครือข่าย นำมาตรฐาน กรีนโฮเทล ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงแรม ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านการบริการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ จาก 4 จังหวัด ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก จำนวน 12 แห่ง
               การจัดงานวันนี้ จึงได้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างชุมชนที่ อพท.3 ลงไปพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและโรงแรม ที่ อพท.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้านอารยสถาปัตย์ ให้สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อพท.3 จึงจัดงานเพื่อเผยแพร่ชุมชนต้นแบบที่ อพท.3 ลงไปพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 10 แห่ง และโรงแรมต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 แห่ง ให้เป็นที่รู้จักในหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษ 3 และเกิดการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วนในด้านการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ประโยชน์ของต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากอาจาร์ยประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาสถานประกอบการได้ต่อไป