กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ Zero Waste Banglamung ร่วมกับ ทต.บางละมุง บริษัทปตท.คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ครู นักเรียนโรงเรียนศรีสุวิช ร่วมเดินรณรงค์ หยุดการใช้โฟมและพลาสติกลดโลกร้อน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกโฟมและพลาสติกอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

               (13 ก.ย.62) ที่ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ (Zero Waste Banglamung) ณ บ้านบางละมุงฝั่งธนหมู่ที่ 4 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คุณปารณีย์ ศรีบุญมา ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ คุณชุริดา บุญวัติ คุณเชลลี่ สุขอุดม คุณพนมวรรณ พึ่งกลั่น ที่ปรึกษาโครงการ และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนศรีสุวิช ร่วมเดินรณรงค์ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกโฟมและพลาสติกอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มเดินจากบริเวณหน้าตลาดโรงโป๊ะ และสู่การเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ จำนวนกว่า 100 คน และยังได้รับเกียรติจากนายกฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิด นอกจากนี้นายปรินทร์ วิเศษเขตรการณ์ ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ พร้อมผู้บริหาร และยังเป็นผู้สนับสนุนโครงการศูนย์ฯ ยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ในแต่ละท้องถิ่นของตนเองในวิถีการเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้
             ภายในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยมีคุณวงรรณ เทพอาจ ผู้บรรยายในหัวข้อโฟมและพลาสติกอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นายธนาพนธ์ กระตุดนาค ผู้บรรยายในหัวข้อการคัดแยกขยะ และส่วนกิจกรรมภาคปฎิบัติแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ เช่น การเรียนสาธิตวิธีการคัดแยกขยะจากถุงพลาสติก การกำจัดขยะมูลฝอย การเรียนรู้วิธีนำเศษไม้ ใบไม้ขยะแห้งมาทำปุ๋ยหมักตามธรรมชาติ หรือการทำผลิตภัณฑ์ น้ำหมักเอนกประสงค์ ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ต่อครัวเรือนได้ และเน้นการกำจัดวิธีการคัดแยกขยะที่เป็นโฟม ถุงพลาสติก โดยเริ่มจากคนใกล้ตัวภายในครัวเรือนก่อนเพื่อลดปัญหาโลกร้อนได้ในระดับหนึ่ง
          ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการค้า และประชาชนในเขตเทศบาล รับทราบเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึก ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้มีการเร่งจัดการปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฎิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกโฟมและพลาสติกอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยจัดให้มีการบรรยายและความรู้ ในหัวข้อเรื่องโฟมและพลาสติกเป็นหลัก การคัดแยกขยะ ฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องบริหารจัดการขยะ สร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่าง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป