ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น 10 วัน หลักสูตรผ้าบาติก พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมเสร็จสิ้น

(9 กันยายน 2562) ที่โรสมัลดีฟ นางณัฐมล ชลบุศย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองปลาไหล ได้ให้การต้อนรับคณะกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน หลักสูตรผ้าบาติก โดยมีวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษา ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม

             จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูง จึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี จึงได้ดำเนินการหลักสูตรการทำผ้าบาติก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่สตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมอาชีพและหารายได้ ลดการย้ายถิ่น เพื่อแนะนำแนวทางในการประกอบธุรกิจ และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้าประเวณี และความรู้เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมฝึกฝนในเรื่องของการดำเนินการจัดการใช้จ่ายในวินัยการเงินด้วย

          ทั้งนี้ในการอบรมในครั้งได้ดำเนินการอบรมจำนวน 7 วัน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่านในวันนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจนครบหลักสูตรอีกด้วย

 

Advertisement