ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชัน เลือกประธานศูนย์คนใหม่ “วิรัตน์ แดงมณี” ประธานคนเดิม ได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้นอีกหนึ่งสมัย

                เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบประชัน อสม. 5 หมู่บ้าน 13 ชุมชน เขต 1 ตบเท้าเข้าร่วมประชุม อสม. ประจำเดือนกันยายน โดยพบว่ามี อสม.ทั้ง 5 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ที่ประชุมได้แจ้งผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาให้สมาชิก อสม.ได้รับทราบ พร้อมทำการชี้แจงในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ
               กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมการดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน ซึ่งพบว่าที่ผ่านมาทาง อสม. ได้เดินหน้ากำจัดลูกน้ำยุงลายกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดจำนวนพาหะนำโรค อาทิ โรคไข้เลือดออกลง หลังจากที่พบว่าในปัจจุบันจำนวนโรคไข้เลือดออกนั้นยังคงไม่ลดลง กลับมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการลงพื้นที่กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย จึงถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกเขตจำเป็นต้องร่วมกันลดจำนวนผู้ป่วยลง
            จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันเลือกประธานศูนย์ฯ หลังจากที่พบว่าหมดวาระลงพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจากการโหวตลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผยและเป็นเอกฉันท์ ปรากฏว่า “นายวิรัตน์ แดงมณี” ประธานศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านมาบประชัน ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานอีก 1 สมัย