ผู้บริหารเมืองพัทยา สุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง พบอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนการครบ 5 หมู่ มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของเด็กนักเรียน (มีคลิป)

             (9 ก.ย.62) ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ทำการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยามอบให้กับโรงเรียนในสังกัดไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
               นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ พบว่าอาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 3 จัดเตรียมให้กับเด็กนักเรียนนั้นมีคุณภาพที่ดีและมีปริมาณที่เยอะเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน ในราคาค่าหัวต่อคน 20 บาท ซึ่งเด็กนักเรียนคนไหนที่กินไม่อิ่มสามารถเติมได้จนพอใจโดยไม่ต้องเสียเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้การออกตรวจอาหารกลางวันโดยไม่ได้แจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบก่อนนั้น หวั่นจะมีการจัดฉาก จึงลงมาแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ได้พบความจริงในการจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
             ขณะที่นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดสรรค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยานั้น จัดสรรตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ในแต่ละโรงเรียน โดยคิดเป็นรายหัว ซึ่งเมืองพัทยาได้มอบนโยบายไปยังสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา ทุกโรงเรียนจะต้องจัดสรรหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ ครบหลักโภชนาการ 5 หมู่ และจะต้องเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน การลงพื้นที่ตรวจสอบอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในครั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาจัดมีการจัดอาหารกลางที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ 5 หมู่ นักเรียน
           ด้านนายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) กล่าวว่า สำหรับการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยานั้น ที่ผ่านมาจะมีการตรสจสอบจากเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาที่จะคอยมาตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทุกโรงเรียนจะมีการจัดสรรอาหารที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกโรงเรียน ซึ่งหากพบว่าการจัดสรรอาหารกลางวันนั้นไม่มีคุณภาพ เด็กนักเรียนสามารถจะร้องเรียนได้โดยตรงมากับทางโรงเรียน ส่วนที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กตามสถานศึกษาอื่นๆ นั้น ส่วนตัวมองว่าน่าจะเกิดจากการจัดอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งในส่วนโรงเรียนของเมืองพัทยาจะเป็นการจัดสรรอาหารกลางวันที่ปรุงสำเร็จโดยไม่ต้องมาปรุงที่โรงเรียน หากเด็กคนไหนทานไม่อิ่มสามารถเติมเพิ่มได้จนอิ่ม ในราคาค่าหัว 20 บาทต่อคนเท่านั้น

(ชมคลิป)

Advertisement