ฐานทัพเรือสัตหีบลงนามสัญญาก่อสร้างกองบัญชาการใหม่ หลังปฎิบัติราชการมาถึง 80 ปี

                เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 ที่กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการและรองกรรมผู้จัดการของกิจการค้าร่วม วอล แอนด์ เทสโก้คอน ลงนามสัญญาการจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ หลังใหม่ โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ ผู้แทนของกิจการค้าร่วม วอล แอนด์ เทสโกคอน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาฯในครั้งนี้
                ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในปีนี้เป็นปีที่ 97 โดยมีอาคารแห่งนี้เป็นอาคารกองบัญชาการใช้ราชการมาประมาณ 80 กว่าปี เนื่องจากตัวอาคารมีอายุการใช้งานมานานทำให้สภาพโครงสร้างสำคัญเสื่อมสภาพ ชำรุด ไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของกำลังพล รวมทั้งยังมีสภาพคับแคบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงในกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และไม่สง่างาม สำหรับการรับรองคณะนายทหารเรือต่างประเทศที่ขอเข้าเยี่ยมคำนับผู้บังคับผู้บัญชาของฐานทัพเรือสัตหีบอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบได้ตรวจสอบสภาพอาคารแล้ว เห็นว่าไม่คุ้มค่าแก่การซ่อม
           ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงได้ให้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบใหม่ ซึ่งกองทัพเรือ ได้กรุณาบรรจุ งานดังกล่าวไว้ในแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อ จ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ซึ่งการดำเนินการตามแผนได้รับความกรุณาจากผู้บัญชาการทหารเรือ ในการให้คำแนะนำแนวทางการก่อสร้างเพื่อให้มีความสง่างามและตั้งอยู่ในตำบลที่เหมาะสม โดยได้จ้างบริษัท เกทเวย์ อาดิเทค จำกัด เข้าคำเนินการสำรวจพื้นที่และออกแบบอาคารใหม่ เป็นอาคาคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 70 เมตร ได้รับแบบประมาณการพร้อมดำเนินการหาตัวผู้ประกอบการ เมื่อ 26 เมษายน 2562 จากนั้นกองส่งกำลังบำรุง ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้ดำเนินการจัดจ้างจนได้ผู้ประกอบการคือ กิจการค้าร่วมวอลแอนด์เทสโก้คอน ในวงเงิน 111,320,000 บาท บัดนี้ กองทัพเรือได้อนุมัติตกลงจ้างกิจการค้าร่วม วอลแอนด์ เทสโก้คอน ให้ก่อสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณแล้ว ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการเป็น 3 ปีงบประมาณ (ปี งป.63 – 64) เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบแห่งใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Advertisement