รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562 (มีคลิป)

              (5 ก.ย.62) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562 และเปิดการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย “ปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง : การดูแลสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต” โดยมีบุคลากรสาธารณสุขจากหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมร่วม 7 ,000 คน

              ดร.สาธิต เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างให้ประชาชนมีศักยภาพ และมีความรู้ในการัจดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จึงควรมีการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง และทำงานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขับเคลื่อนการดำเนินนานตามยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริษัทของพื้นที่

            ทั้งนี้การประชุมวิชาการในวันนี้ จึงเป็นเวทีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทราบทิศทางการดำเนินงาน เพื่อปรับบทบาท ภารกิจ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ และความต้องการของประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ นำแนวทางการทำงานและผลงานยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

(ชมคลิป)