เมืองพัทยา เดินหน้าจัดโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง หวังพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สู่การเป็น NEO PATTAYA (มีคลิป)

           (5 ก.ย.62) ที่บริเวณที่ทำการชุมชนชุมสาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ตัวแทนสำนักงาน ปปส.ภาค 2 ตัวแทนอำเภอบางละมุง ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
              นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดงานเวทีเสวนาเครือข่ายชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในครั้งนี้ เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและถือเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาวิวัฒน์ ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้เท่าทันกับความรุนแรงของยาเสพติด จึงมีความจำเป็น เนื่องจากการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ได้รับข้อมูลใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
          สำหรับการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาเครือข่ายชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ในโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยานั้น เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของเมืองพัทยาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA

(ชมคลิป)