ศพก.จัดประชุมเครือข่ายสถานศึกษาในโครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หวังชี้แจง และสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในปี 2563

             (2 ก.ย.62) ที่ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา นายวัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ ได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายสถานศึกษาในโครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ท่ามกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายการผลิต และพัฒนากำลังคน โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชดำริด้านต่างๆ และได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าสถานศึกษาที่ร่วมสนองพระราชดำริยังดำเนินการในลักษณะของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพมักขาดความต่อเนื่อง และไม่สอดคล้องกับภูมิสังคมของกลุ่มเป้าหมาย ขาดการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และการบริหารจัดการที่ครบวงจร จึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดังนั้น ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ หรือ ศพก.จึงได้กำหนดจัดประชุมเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจรายละเอียดด้านต่างๆ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
              การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดน, ผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีตำรวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่, คณะวิทยากร และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 230 คน โดยการประชุม ทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ดร.ภริดา ภู่ศิริ หัวหน้างานฝึกอบรมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ต่อจากนั้นจะเป็นการแบ่งกลุ่ม เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน และสถานศึกษาในสังกัด นำไปสู่การดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายต่อไป