สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกว่า 2 ล้านบาท

            เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด ประจำปี 2562 ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ผู้ปกครอง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจน นักเรียนผู้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 1,141 คน ร่วมให้การต้อนรับ
                 ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด ประจำปี 2562 ได้มีมติให้สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 ในวงเงิน 2,424,000 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด ได้ก่อตั้งมาจนถึงบัดนี้ เป็นเวลา 36 ปีเศษ มีสมาชิกนับถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 14,852 คน มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 8,516 ล้านบาทเศษ จึงนับได้ว่าสหกรณ์มีความเจิญเติบโตและมีความมั่นคง ได้ช่วยเหลือสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดมา ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการของสหกรณ์ โดยการมอบทุนในครั้งนี้ สหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนและประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ซึ่งการจัดสรรทุนที่จะมอบ ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนประเภทเรียนดี โดยทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา จำนวน 724 คน ประเภทเรียนดี จำนวน 417 คน จำนวน 1,179 คน ดังนี้ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล จำนวน 107 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ประถมศึกษา จำนวน 282 ทุน ทุนละ 1,500 บาท มัธยมศึกษา จำนวน 215 ทุน ทุนละ 2,000 บาท อุดมศึกษา จำนวน 120ทุน ทุนละ 2,500 บาท ประเภททุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 341 ทุน ทุนละ 2,500 บาท อาชีวศึกษา(ปวช.)จำนวน8ทุน ทุนละ 2,500 บาท อาชีวศึกษา(ปวส.)จำนวน 4 ทุน ทุนละ 3,500 บาทและระดับอุดมศึกษาจำนวน 64 ทุน ทุนละ 3,500 บาท
             พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค กล่าว่า การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ขอให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้บุตรหลานทุกคนพึงระลึกอยู่เสมอว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้

Advertisement