เมืองพัทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (มีคลิป)

             (26 ส.ค.62) เมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมนิทรรศการณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยจัดขึ้นที่วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนเมืองพัทยา 3 จำนวน 113 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีนายพัชรพล พรรณราย เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมืองพัทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

             ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน ทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และปัญหาดังกล่าวยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวผู้บริหารเมืองพัทยามีความตระหนัก ให้ความสำคัญ และถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ดังนั้นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา จึงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 แห่ง โดยกำหนดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และพิษภัย รวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย เป็นปัญหาต่อสังคม และประเทศชาติ และส่งเสริมให้มีแกนนำนักเรียนในการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาอีกด้วย

Advertisement