กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจิตอาสา เดินหน้าจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ปลูกป่ารอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำมาบประชัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทุกพื้นที่ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

             (26 สิงหาคม 2562) ที่บริเวณโดมเทศบาลตำบลโป่ง ดร.วิจาร์ย สิมะฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มพลังจิตอาสา หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมด้วยหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
               ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสภาพป่าทั้งประเทศ โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ ป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว โดยกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่า ร้อยละ 35 ของพื้นที่ประเทศ ป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ต้องร่วมมือ ร่วมใจ ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ ต้นไม้ยังมีส่วนทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศน้อยลง โดยนำมาใช้ในกระบวนการปรุงอาหาร ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน หรือสภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่โลกเราประสบอยู่ในขณะนี้
              นอกจากกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศในวันนี้พบว่าเหล่าบรรดากลุ่มพลังมวลชน พร้อมด้วยเหล่าบรรดาจิตอาสา ต่างพร้อมใจกันร่วมกันปลูกต้นไม้กันอย่างคึกคัก

Advertisement