เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เข้าโครงการเลิกบุหรี่จนประสบความสำเร็จ พร้อมเน้นอาสาสมัครดูแลผู้เลิกบุหรี่โดยการเยี่ยมบ้านอย่างใกล้ชิด

           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติด ที่ทางฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาจัดขึ้นตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
                โดยกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติด เรื่องการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการเลิกบุหรี่ เพื่อให้สามารถเลิกบุหรี่ได้เป็นผลสำเร็จและป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ ควบคู่ไปกับกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส ทั้งให้ข้อมูลที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดทัศนคติและลงมือสร้างพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนให้ประชาชนเก็บความสำคัญของผลกระทบและความสูญเสียจากการสูบบุหรี่ทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การเลิกบุหรี่และการลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี พร้อมทำกิจกรรมสำคัญอันถือเป็นคุณงามความดีถวายแด่องค์ในหลวงร่วมกัน
                  สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือมีผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ทั้งสิ้น 148 คน ซึ่งการประชุมในวันนี้ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้ และติดตาม ประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติด เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้อาสาสมัครได้รู้วิธีความช่วยเหลือและนำทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือเบื้องต้นภายในชุมชนอย่างถูกต้อง อาทิเช่น การให้ความรู้ที่เกี่ยวกับบุหรี่ พระราชบัญญัติควบคุมผู้ผลิตยาสูบ พ.ศ.2560 การแนะนำการบำบัดแบบสั้น , การให้คำปรึกษาแบบสั้น และการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ช่วยลดอัตราการสูบบุถหรี่และยาเสพติด หรือเจ็บป่วย ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ พร้อมต่อยอดเรื่องการติดตามต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือให้คนใช้ยาเสพติดและคนสูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ โดยในวันนี้นอกจากอบรมให้ความรู้แก่ อสม.เชี่ยวชาญยาเสพติดแล้ว ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพด้านการเลิกบุหรี่ พร้อมมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดเรื่องการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการเลิกบุหรี่ เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาอีกด้วย