อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูคืนลูกหลานสู่ผู้ปกครอง

              (17 ส.ค.62) นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เยาวชน ณ ค่ายฝึกกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพลเรือตรี ทศพล ผลดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการฯ นางศศิธร นิธากร ประธานกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน พร้อมคณะนายทหาร ข้าราชการ ครูฝึก ตลอดจนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีปิด
                นางศศิธร นิธากร กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ดำเนินการจัดโครงการการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 5-17 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 12 คืน 13 วัน ณ ค่ายฝึกกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับการบำบัด ฟื้นฟู เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและไม่หวนกลับไปกรระทำความผิดซ้ำ โดยมีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 77 คน ได้รับความร่วมมือจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นอย่างดีและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
              นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากค่ายฝึกกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ได้ให้ความรู้ดูแล อบรม สั่งสอน ฝึกปฏิบัติระเบียบวินัยให้แก่เยาวชนตลอดระยะเวลา 13 วัน 12 คืน ของการจัดโครงการเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือดูแลโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ จนทำให้โครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี