รองนายกเมืองพัทยา มอบประกาศนียบัตร แก่ อสม.ที่ผ่านการอบรมการพัฒนาการยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม.

              (16 สิงหาคม 2562) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่ อสม.ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำนวนสิ้น 79 คน
                โดยส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพแกนนำ เพื่อการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจปาร์ค จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือการปั๊มหัวใจเพื่อการช่วยชีวิตผู้ที่หยุดหายใจ หรือ หัวใจหยุดเต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม. และแม่บ้านสาธารณสุข จึงได้จัดทำเกียรติบัตรสำหรับเครือข่ายสุขภาพในชุมชนที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน cpr ได้อย่างถูกต้อง โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่าเหล่าบรรดา อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก