ทม.สัตหีบ จัดกิจกรรมสอนระงับอัคคีภัยแก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ

             (14 ส.ค.62) ที่โรงแรมซีพาราไดซ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน โดยมีการฝึกปฎิบัติจริง ดับไฟจริงอีกด้วย

 

               นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า ปัจจุบันได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ต่างๆ บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ หรือสถานที่ราชการ ซึ่งแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานของรัฐเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ทำให้เพลิงเกิดการลุกลามขยายเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีจำนวนไม่เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถเข้าระงับเหตุหรือช่วยเหลือได้ทันท่วงที
            ทางเทศบาลเมืองสัตหีบ จึงโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงมีทักษะในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ให้เตรียมความพร้อม และให้ความสำคัญด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น อีกทั้งเพื่อลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย