ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมมีผู้มีอุปการคุณ ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

            (8 ส.ค.62) ที่หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคม โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้มีนายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณอยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจน ผู้สนับสนุนเงินทุนการศึกษา เข้าร่วมมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
              นายประสิทธิ์ เหลืองทอง กล่าวว่า โรงเรียนสิงห์สมุทรนับเป็นโรงเรียนเก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในอำเภอสัตหีบ ถือกำเนิดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2480 เดิมสังกัดกองทัพเรือ และได้โอนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ.2523 ในปัจจุบัน โรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปัจจุบันมีครูจำนวน 171 คน นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 3,583 คน โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
              และเนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2562 นี้ ทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสวัสดิการสัตหีบ จำนวน 100,000 บาท จากแขกผู้มีเกียรติและผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน เพื่อมอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 152 ทุน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 204 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท
Advertisement