โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ (มีคลิป)

                 (9 ส.ค.62) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ที่เลี้ยงอบรมลูกให้เป็นคนดี รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีกับผู้มีพระคุณ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
                โดยภายในกิจกรรมผู้ปกครอง นักเรียน คณุครู ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จากวัดหนองใหญ่ จำนวน 9 รูป จากนั้นนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นำกล่าวสดุดี ต่อด้วยการแสดงของนักเรียน เพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่ และมอบโล่ดีเด่นให้กับแม่ที่ทำคุณงามความดี จำนวน 9 คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักระหว่างแม่ลูก สร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองและผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก