อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนเปิดกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2

             (5 ส.ค.62) นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2 ณ ค่ายฝึกกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพลเรือตรี ทศพล ผลดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นางศศิธร นิธากร ประธานกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน พร้อมคณะ นายทหาร ข้าราชการ ครูฝึก ตลอดจนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิด
              นางศศิธร นิธากร กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรม ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ที่เหมาะสม เกิดภูมิคุ้มกันและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ หรือมีพฤติกรรมที่รุนแรง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเด็ก รวมทั้งผู้ปกครองได้ลูกหลานคืนสู่ครอบครัวอย่างมีความสุข และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 76 คน ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 17 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 12 คืน 13 วัน ณ ค่ายฝึกกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
               นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ กล่าวว่า เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนในวันนี้ นับได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะวิทยากร ทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาและการป้องกันที่จะไม่ให้หวนไปกระทำความผิดซ้ำ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางความคิดสติปัญญา และพฤติกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้เยาวชน เกิดการพัฒนาได้ตรงตามวัย และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ ทั้งนี้ ขอให้เยาวชนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรมและนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อมิให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอนึ่ง ผลของการเข้าร่วมโครงการนี้ จะถูกนำไปรายงานเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาพิพากษา หรือมีคำสั่งของศาลต่อไป

Advertisement