นายกเล็กสัตหีบจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ นำข้าราชการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ

               (31 ก.ค.62) ที่บริเวณลานเอนกประสงค์อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานและคณะกรรมการชุมชน ชมรมต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
                 นางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทหน้าที่ในด้านการให้บริการสาธารณะ การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลเมืองสัตหีบตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และมุ่งเน้นการให้บริการอย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานเทศบาลและประชาชนในชุมชน จัดบริการสาธารณะของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลให้กับประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหารของเทศบาลออกไปพบปะประชาชน รับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชนอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนในชุมชน และเทศบาลเมืองสัตหีบ
               ด้านนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบกล่าวว่า กิจกรรมที่มาให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดงานในวันนี้ เกิดจากการเสียสละการร่วมแรงร่วมใจกันทำงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อหวังให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการต่างๆ ของเทศบาลโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปขอรับบริการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ
                โดยภายในงานได้มีกิจกรรมสอนประชาชนรู้จักการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น มอบแว่นสายตา แจกถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้คำปรึกษาและรับชำระภาษี ด้านงานทะเบียนราษฎร พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 รวมทั้งมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์อีกด้วย
Advertisement