ชมรมภริยานาวิกโยธินมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการกว่า 100 ทุน ส่งเสริมในด้านการศึกษาและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

            เมื่อวันที่ 3 ส.ต.62 ที่ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมด้วยนางสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และนางปัญชริน ใคร่ครวญ อดีตประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี
           นางอาภร คชนันทน์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและครอบครัว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า ตามที่ ชมรมภริยานาวิกโยธินได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่ บุตร-ธิดา ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านการศึกษาและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งทางชมรมได้พิจารณามอบทุนให้กับบุตร-ธิดา โดยมีทุนการศึกษาทั้งหมด 128 ทุน แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ดังนี้ ทุนอนุบาล จำนวน 8 ทุนๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ทุนประถมศึกษา จำนวน 46 ทุนๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 111,500 บาท ทุนมัธยมศึกษา จำนวน 53 ทุนๆ ละ 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 159,000 บาท ทุนอุดมศึกษาจำนวน 21 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 89,000 บาท
                 โดยในปีนี้ ทางชมรมฯ ได้พิจารณามอบทุนและมอบเงินสนับสนุนเป็นกรณี พิเศษ เพิ่มเติมดังนี้ มอบทุนให้กับบุตร-ธิดาของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกระดับขั้น จำนวน 13 ทุน รวมเป็นเงิน 38,000 บาท มอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมทหารนอกราชการสัตหีบ ชลบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมบำรุงขวัญและดูแลสมาชิกเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 446,000 บาท
              ทั้งนี้ทางชมรมได้นำเงินที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม อาทิ การหารายได้โดยฝ่ายรายได้ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าชมรม ในการมอบทุนครั้งนี้ ชมรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปการะคุณเป็นกรณีพิเศษอีก 2 ท่าน คือ นางปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมกริยานาวิกโยธิน ท่านที่ 21 มอบทุนจำนวน 50,000 บาท และนายเอนก ศรีชวคะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรานอมเจมส์ บิดาของนางกนิษฐา เกศศรีพงษศา มอบทุนจำนวนเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
Advertisement