โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกุล) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “พัทธยานุกูลเกมส์” ครั้งที่ 40 เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา ให้นักเรียน และปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้รักสามัคคี (มีคลิป)

              (2 ส.ค.62) ที่ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 8 “พัทธยานุกูลเกมส์” ครั้งที่ 40 พร้อมด้วยนางศิริพร รอดเปีย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมือง 8 (พัทธยานุกูล) นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
              สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 8 “พัทธยานุกูลเกมส์” ครั้งที่ 40 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนภายในโรงเรียน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 สี ประกอบด้วย สีแสด สีแดง สีชมพู สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง และสีม่วง มีประเภทกีฬา รวม 6 ประเภท ได้แก่ วิ่งเปี้ยว ชักกะเย่อ แชร์บอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล และเซปักตะกร้อ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน