ทต.เขตรอุดมศักดิ์ร่วมพัฒนาเก็บขยะฟื้นฟูชายหาดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10

              เมื่อวันที่ 26 ก.ค.62 ที่หน้าชายหาดคลองถูป หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการในทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนา เก็บขยะบริเวณชายหาดคลองถูป ในโครงการรณรงค์ รักษาความสะอาดในชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
                เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางเทศบาลได้เล็งเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณขยะ การเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ และการพัดพาขยะจากทะเลขึ้นมาชายหาดทำใหเกิดความไม่สะอาด กิจกรรมวันนี้จึงเป็นการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชายเลนและเป็นการคืนหาดสวยน้ำใสบริเวณหาดคลองธูป
                นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งการพัฒนาเก็บขยะ ชายหาดในครั้งนี้ เพื่อตัดวงจรขยะที่เป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมทั้งยังเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ทะเล เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในหน้ามรสุม น้ำทะเลจะนำขยะกลับขึ้นฝั่ง จึงร่วมแรงร่วมใจกันเก็บก่อนที่น้ำทะเลจะพลัดขยะกลับคืนสู่ท้องทะเล ซึ่งส่งผลให้สัตว์ทะเลมีโอกาสที่จะกลืนกินและก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งทุกคนที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฉุกคิดและเกิดจิตสำนึก ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันกำจัด และลดปริมาณขยะให้น้อยลงตลอดจนปลูกฝังให้เกิดความคิดที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น