ทต.เขตรอุดมศักดิ์ห่วงใยอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา

            วันนี้ (24 ก.ค.62) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยให้กับเด็กและครู อาจารย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด อ.สัตหีบ โดยมีคณะครู อาจารย์ ตลอดจนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด เข้าร่วมการอบรม
               ด้วยปัจจุบันได้เกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งจากการกระทำของมนุษย์ และธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และภาครัฐ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เทศบาลฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากงานป้องกันฯ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที พร้อมป้องกัน และระวังอัคคีภัย ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับเหตุอัคคีภัย และการอพยพในสถานศึกษา ระหว่างเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กับสถานศึกษา
                นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย เนื่องจากโรงเรียนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย และหากเกิดเหตุดังกล่าวแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และความเสียหายทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นอาคารที่มีผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นการป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เทศบาลฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะตั้งใจในการรับความรู้ และนำไปพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถให้มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับการป้องกันภัย และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นต่อไป

Advertisement