มพย.จัดอบรมการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำยุคใหม่ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ประจำปี 2562 หวังส่งเสริมให้กลุ่มสตรีนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวความคิดได้อย่างเหมาะสม

            (22 กรกฏาคม 2562) ที่โรงแรมกรีนพาร์ค นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำยุคใหม่ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี
             ตามที่สำนักพัฒนาสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม ได้ดำเนินการจัดการอบรมจำนวน 4 ครั้ง ประกอบไปด้วย กิจกรรมครั้งที่ 1 เป็นการอบรมหลักสูตรร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้ ทำดอกไม้สัปปะรด น้ำยาอเนกประสงค์, ครั้งที่ 2 อบรมหลักสูตรการจุดประกายแนวความคิดในการสร้างโอกาส, ครั้งที่ 3 เป็นการอบรมหลักสูตรอาหารและขนม และครั้งที่ 4 คือวันนี้ เป็นการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำยุคใหม่ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา และสตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งมีระยะเวลาการจัดการอบรม 2 วันคือ วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวคิดและทักษะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญขความเป็นผู้นำในมิติต่างๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของสตรีแต่ละคน ภายใต้ความหลากหลายทางบริบทของสังคม เข้ากับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานและเผยแพร่ให้กับสมาชิกในกลุ่มหรือประชาชนในกลุ่มชุมชนของตนเองได้ต่อไป

Advertisement