โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี (มีคลิป)

             (11 ก.ค.62) ที่ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) พร้อมด้วยนายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา โดยมีนายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
              สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 3 ในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และยังเป็นการพัฒนายกระดับการกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 3 ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีเหลือง สีชมพู สีเขียว และสีส้ม แบ่งประเภทการแข่งขันกีฬา รวม 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล ฮูลาฮุป และวิ่งเปี้ยว ซึ่งบรรยากาศตลอดการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน