สัตหีบรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำคูคลองให้สะอาดงามตา

             วันนี้ (11 ก.ค.62) นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองเขาตะแบก หมู่ที่ 6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
                นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า หัวหน้าจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตา หลวงหัวหน้าหน่วยทหารสังกัดกองทัพเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล หมู่บ้าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พ่อค้าและประชาชนจิตอาสาทุกท่านด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.)จึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบายเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่ารักษ์ สืบสาน ต่อยอด
                เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยพื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาความสะอาดอันเป็นส่วนรวม และเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ให้มีความสะอาด สวยงาม และมีความพร้อมต่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องขอขอบคุณบรรดาจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทุกท่านที่ได้ร่วมกันกระทำกิจกรมในครั้งนี้ และขอให้กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้ท่านทั้งหลาย ทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้วย

Advertisement