เมืองพัทยา จัดกิจกรรมเวทีเสวนาเครือข่ายชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด หวังพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าสู่การเป็น NEO PATTAYA (มีคลิป)

               (10 ก.ค.62) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ที่บริเวณที่ทำการชุมชนสุเหร่าต้นกระบก นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานเวทีเสวนาเครือข่ายชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมีตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วม 150 คน
               นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดงานเวทีเสวนาเครือข่ายชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในครั้งนี้ด้วยเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและถือเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์และปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาวิวัฒน์ ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้เท่าทันกับความรุนแรงของยาเสพติด จึงมีความจำเป็นเนื่องจากการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ได้รับข้อมูลใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
               สำหรับการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาเครือข่ายชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ในโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยานั้น เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของเมืองพัทยาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่การเป็นเมืองพัทยาใหม่ NEO PATTAYA

Advertisement