เมืองพัทยาจัดอบรมเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา

                (8 กรกฏาคม 2562) ที่โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์ เขาตาโล นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ในโครงการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเมืองพัทยา และผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมการอบรม
                ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติ ที่สามารถบ่อนทำลายความสงบสุขของคนในสังคม ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้หลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษอย่างเคร่งคัด ใช้หลักเมตตาธรรม ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องเยียวยา ให้ได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยความเข้มแข้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของพลังสังคม เพื่อนำความสงบสุข และ ปลอดภัยกลับมาสู่สังคม และให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยังยืน ดังนั้นทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ อาคารชุด เกสท์เฮ้าส์ เข้าร่วมในการอบรมกว่า 120 คน โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย